EULA

MovieZilla.ORG SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR DESKTOP- EN SERVERSOFTWARETOEPASSINGEN

 

Het programma dat u wilt downloaden, wordt gedownload via MovieZilla.org Downloader, een programma waarmee u MovieZilla kunt downloaden, waardoor het downloadproces veel sneller verloopt.

 

Wanneer u MovieZilla.org Downloader gebruikt, accepteert u impliciet onze End User License Agreement (EULA) en bent u op de hoogte van MovieZilla.org Downloader. Tijdens het downloadproces laten we commerciële aanbiedingen zien, die u desgewenst kunt weigeren.

 

BELANGRIJK: Deze MovieZilla.ORG-licentieovereenkomst ("Licentie" of "Overeenkomst") is een wettelijke overeenkomst tussen U (een persoon of een entiteit, waarnaar in deze Licentie wordt verwezen als "U" of "Uw") en MovieZilla .ORG voor het gebruik van desktop- en serversoftwaretoepassingen, waaronder mogelijk bijbehorende media, gedrukte materialen en andere componenten en softwaremodules, inclusief maar niet beperkt tot stuurprogramma's ("Product"). Het Product omvat ook alle software-updates en -upgrades die MovieZilla.ORG aan U kan verstrekken of aan U ter beschikking kan stellen, of die U verkrijgt na de datum waarop U Uw eerste exemplaar van het Product hebt verkregen, voor zover dergelijke artikelen niet vergezeld zijn van een afzonderlijke licentieovereenkomst of gebruiksvoorwaarden. DOOR HET INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN, HERDISTRIBUEREN, TOEGANG KRIJGEN OF ANDERSZINS GEBRUIK MAKEN VAN HET PRODUCT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST MovieZilla.ORG. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEEFT U GEEN RECHTEN OP HET PRODUCT EN MAG U HET PRODUCT NIET INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN, DISTRIBUEREN, TOEGANG OF GEBRUIK MAKEN. Het product wordt beschermd door auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het product is gelicentieerd en niet verkocht.

 

1. VERLENING VAN LICENTIE. MovieZilla.ORG verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het installeren, gebruiken en herdistribueren van het product met inachtneming van alle algemene voorwaarden die hier worden uiteengezet.

 

2. AANVULLENDE BEPERKINGEN. U mag het Product niet reverse engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en alleen in de mate dat dit uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijk recht, ondanks deze beperking. U mag het Product niet verhuren, leasen, uitlenen of overdragen.

 

3. STEUN EN UPGRADE ALGEMENE VOORWAARDEN.

3.1. Ondersteuning: MovieZilla.ORG zal u e-mailondersteuning bieden voor de huidige versies van het Product. MovieZilla.ORG zal al uw vragen en problemen snel onderzoeken. U gaat ermee akkoord om MovieZilla.ORG voldoende informatie te verstrekken om te helpen bij het onderzoek en om te bevestigen dat eventuele problemen zijn opgelost. MovieZilla.ORG biedt geen gegarandeerde responstijd, maar zal te goeder trouw pogingen doen om e-mails te beantwoorden binnen vierentwintig (24) uur of minder tijdens weekdagen, met uitzondering van feestdagen.

3.2. Upgrade: MovieZilla.ORG levert 2 jaar gratis upgrade aan U, zonder extra kosten, eventuele verbeteringen, upgrades of aanpassingen aan het Product dat MovieZilla.ORG algemeen beschikbaar stelt. Dergelijke verbeteringen, upgrades of wijzigingen worden onderdeel van het Product voor alle doeleinden van deze Overeenkomst.

3.3. Uitsluitingen: De verplichting van MovieZilla.ORG om ondersteuning te bieden, is afhankelijk van het juiste gebruik van het product en de volledige naleving van deze overeenkomst. Bovendien is MovieZilla.ORG niet verplicht om ondersteuning te bieden als dergelijke services vereist zijn als gevolg van (a) het niet gebruiken van het product binnen de systeemvereisten voor het product (b) elke wijziging of poging tot wijziging van het product door u of enige derde partij of (C) uw falen of weigering om productwijzigingen door te voeren aanbevolen door MovieZilla.ORG.

 

4. INSTEMMING MET HET GEBRUIK VAN GEGEVENS. Als MovieZilla.ORG u ondersteunende diensten biedt, gaat u ermee akkoord dat MovieZilla.ORG alle door u verstrekte informatie verzamelt en gebruikt als onderdeel van dergelijke ondersteunende diensten met betrekking tot het Product. MovieZilla.ORG gaat ermee akkoord deze informatie niet te gebruiken in een vorm die u persoonlijk identificeert.

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Onder voorbehoud van de licentieverlening hieronder, zijn alle rechten, titels en belangen in en voor het Product, de bijbehorende gedrukte materialen en alle kopieën van het Product eigendom van MovieZilla.ORG en zijn licentiegevers.

 

6. GARANTIE.

6.1. Garantie. MovieZilla.ORG garandeert dat gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van aflevering ("garantieperiode"), het product bij normaal gebruik in hoofdzaak in overeenstemming met de specificaties gepubliceerd in de documentatie zal presteren. Gedurende die periode, en als enige verplichting van MovieZilla.ORG en Uw enige rechtsmiddel onder de garantie in deze Sectie, zal, als u schriftelijk instemt met de niet-naleving door MovieZilla.ORG van de bovenstaande garantie, MovieZilla.ORG redelijke commerciële inspanningen leveren om corrigeer dergelijke non-conformiteit in het Product als in overeenstemming met de voorwaarden van het Ondersteuningsbeleid. Als MovieZilla.ORG vaststelt dat het niet commercieel redelijk is om de afwijking te corrigeren, kan MovieZilla.ORG er bovendien voor kiezen om de licentie voor een dergelijk Product te beëindigen, waarna de beëindigde Licentiehouder al dergelijke kopieën van dat Product onmiddellijk aan MovieZilla.ORG zal retourneren. Na ontvangst van het Product van de Licentienemer, zal MovieZilla.ORG aan Licentienemer alle licentiekosten (en eventuele ongebruikte ondersteuningskosten) die door You for Movie voor MovieZilla.ORG zijn betaald terugstorten. Deze garantie is niet van toepassing op, en MovieZilla.ORG is niet verplicht met betrekking tot enige non-conformiteit die ontstaat als gevolg van (i) gebruik van het Product anders dan zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst en de bijbehorende Documentatie; (ii) enige wijziging of wijziging van het Product uitgevoerd anders dan door MovieZilla.ORG of diens agenten, of (iii) overdracht van het Product naar een ander computersysteem dan degene waarop het Product is gemandateerd, behalve zoals toegestaan in deze overeenkomst.

6.2. Disclaimer. Afgezien van de garantie die is uiteengezet in Sectie 9.1 hierboven, en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, biedt MovieZilla.ORG, haar geautoriseerde wederverkopers en hun dochterondernemingen het Product en eventuele ondersteunende diensten met betrekking tot het Product ("Ondersteunende Diensten") AS IS EN MET ALLE FOUTEN, en hierbij afwijzing van alle andere garanties en voorwaarden, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties, plichten of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, werkelijke inspanningen, gebrek aan virussen en gebrek aan nalatigheid, alle met betrekking tot het Product en het verlenen van of het niet verlenen van ondersteunende diensten.

 

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN MovieZilla.ORG, HAAR GEMACHTIGD VERKOPERS OF HUN DOCHTERONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VAN DERDEN) WINST OF VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, VOOR ONDERBREKING VAN BEDRIJVEN, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VOOR VERLIES VAN PRIVACY, VOOR NIET-NAKOMING VAN ENIG RECHT, INCLUSIEF GOEDE GELOOF OF REDELIJKE ZORG, VOOR NALATIGHEID, EN VOOR ENIG ANDER GEVOLG OF ANDER VERLIES) VOORKOMEND VAN OF OP ENIGE WIJZE DIE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN OF ANDERSZINS ONDER OF IN VERBAND MET EEN BEPALING VAN DEZE LICENTIE, ZELFS IN HET GEVAL VAN DE FOUT, SCHATTING ( INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN GARANTIE VAN MovieZilla.ORG, ZELFS ALS MovieZilla.ORG IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

8. ALGEMEEN. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitzondering van die wetten die bekend staan als rechtsconflicten. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing. Elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de federale of nationale rechtbanken in San Jose, Californië en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied daarin. U mag deze Overeenkomst of enig recht of belang hieronder, van rechtswege of anderszins, niet overdragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MovieZilla.ORG. Elke poging om deze Overeenkomst toe te wijzen, zonder een dergelijke toestemming, is nietig en heeft geen effect. Met inachtneming van het voorgaande, zal deze Overeenkomst binden en ten goede komen aan de opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van elke partij. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, zal de uitoefening door elk van de partijen van enige van de rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst of anderszins. Als om een of andere reden een bevoegde rechtbank vindt dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling van de Overeenkomst ten uitvoer gebracht voor zover maximaal toegestaan en blijven de andere bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. Alle kennisgevingen of goedkeuringen die vereist of toegestaan zijn onder deze Overeenkomst, zullen schriftelijk zijn en worden geleverd door middel van bevestigde faxverzendingen, 's nachts bezorgdiensten of per aangetekende post en worden in elk geval geacht te zijn ontvangen bij ontvangst. Alle kennisgevingen of goedkeuringen worden verzonden naar de adressen die zijn vermeld in het toepasselijke bestelformulier of de factuur of naar een ander adres dat door beide partijen in overeenstemming met deze sectie is opgegeven. Geen van de partijen is verantwoordelijk voor een fout of vertraging in de uitvoering onder deze Overeenkomst (met uitzondering van eventuele betalingsverplichtingen) vanwege oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, arbeidsconflicten, stakingen, uitsluitingen, tekorten of onvermogen om het verkrijgen van arbeid, energie of voorraden, oorlog, terrorisme, oproer of daden van God. Het nalaten door een van beide partijen om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van toekomstige handhaving van die of enige andere bepaling. Deze Overeenkomst, inclusief de voorwaarden voor ondersteuning en onderhoud van MovieZilla.ORG vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken en overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. De algemene voorwaarden in een klantbestelling of ander bestellingsdocument die niet consistent zijn met of in aanvulling op de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst worden hierbij door MovieZilla.ORG afgewezen en worden als ongeldig en zonder effect beschouwd.

 

9. NALEVING VAN VERGUNNINGEN. Als u een bedrijf, bedrijf of organisatie bent, stemt u ermee in dat u op verzoek van MovieZilla.ORG of zijn gemachtigde vertegenwoordiger binnen dertig (30) dagen het gebruik en de certificering van alle MovieZilla.ORG-producten op het moment van verzoek is in overeenstemming met uw geldige licenties van MovieZilla.ORG.

 

Mocht u vragen hebben over deze licentie, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met MovieZilla.ORG, neem dan contact op met support@movie-zilla.org.

 

Copyright © 2017 MovieZilla.ORG

Hallo daar

Vraag ons alles, of deel uw feedback